Gå vidare till innehåll

FRI FRAKT IDAG

  Användarvillkor

  ANVÄNDNINGSVILLKOR (Senast uppdaterad i juli 2018)

  Den här webbplatsen och/eller dess mobila webbplatser och applikationer ("webbplatsen") ägs och drivs av Melary Limited ("företaget"). Dessa användarvillkor ("användarvillkor") gäller för din användning av denna webbplats. Varje köp av produkter eller tjänster som är tillgängliga via denna webbplats regleras av köpvillkoren ("köpvillkor") på den relevanta webbplatsen för företaget, vilka införlivas här genom hänvisning. Dessutom regleras din användning av denna webbplats av sekretessmeddelandet, som införlivas här genom hänvisning.

  På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till företaget. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen, till dig som användare, under förutsättning att du accepterar dessa användarvillkor. Om du fortsätter att använda denna webbplats innebär det att du godkänner dessa användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa användningsvillkor får du inte använda denna webbplats.

  LÄS NOGA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, TILLSAMMANS MED SEKRETESSMEDDELANDET OCH ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM DET HÄNVISAS TILL I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKILJEDOMSAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVSNITTET OM TVISTLÖSNING NEDAN.

  Dataintegritet

  Du försäkrar att all information, data och annat material som du tillhandahåller på denna webbplats eller till företaget på annat sätt är sant, korrekt, aktuellt och fullständigt. Du är ansvarig för att uppdatera och korrigera den information som du har lämnat på denna webbplats vid behov.

  Meddelande om sekretess

  En kopia av sekretessmeddelandet som gäller för insamling, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter på denna webbplats finns på http://www.melaryy.com. Du samtycker till att all personlig information som vi får om dig (antingen via denna webbplats, via e-post, telefon eller på annat sätt) samlas in, lagras och på annat sätt behandlas i enlighet med villkoren i sekretessmeddelandet.

  Licens och åtkomst till webbplatsen

  Allt innehåll som är tillgängligt via denna webbplats (inklusive, utan begränsning, text, design, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt, kod och programvara, samt urvalet och arrangemanget av dessa) är exklusivt ägt av företaget, dess licensgivare eller innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar.

  Företaget beviljar dig en begränsad licens för att få tillgång till och göra personlig användning av denna webbplats. Om inte annat anges får du få tillgång till, kopiera, ladda ner och skriva ut det innehåll som finns på denna webbplats för din personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte ändrar eller raderar upphovsrätts-, varumärkes- eller andra meddelanden om äganderätt som förekommer i innehållet. Företaget eller dess licensgivare eller innehållsleverantörer behåller den fulla och fullständiga äganderätten till det innehåll som finns på webbplatsen, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, och tillhandahåller detta innehåll till dig enligt en licens som kan återkallas när som helst efter företagets eget gottfinnande. Företaget förbjuder strikt all annan användning av innehåll som är tillgängligt via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till:

  • nedladdning, kopiering eller annan användning av innehållet eller webbplatsen för ändamål som konkurrerar med företaget eller till förmån för en annan säljare eller tredje part;
  • caching, otillåten länkning till webbplatsen eller inramning av innehåll som är tillgängligt på webbplatsen;
  • Modifiering, distribution, överföring, framförande, sändning, publicering, uppladdning, licensiering, omvänd ingenjörskonst, överföring eller försäljning av, eller skapande av derivat från, innehåll, produkter eller tjänster som erhållits från webbplatsen och som du inte har rätt att göra tillgängliga (t.ex. immateriella rättigheter som tillhör en annan part);
  • Uppladdning, publicering eller överföring av material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos en dator;
  • använda någon hårdvara eller programvara som är avsedd att smygande avlyssna eller på annat sätt erhålla information (t.ex. systemdata eller personlig information) från webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, användning av "skrapning" eller andra tekniker för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data); eller
  • åtgärder som innebär eller kan innebära (enligt företagets eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på företagets infrastruktur, eller som skadar eller stör vår infrastrukturs korrekta funktion.

  Du är ansvarig för att få tillgång till webbplatsen, och denna tillgång kan medföra avgifter från tredje part (t.ex. avgifter för internetleverantörer eller flygtid). Dessutom måste du tillhandahålla och ansvarar för all utrustning som krävs för att få tillgång till webbplatsen. Du får inte kringgå åtgärder som har vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomsten till denna webbplats. All obehörig åtkomst till webbplatsen från din sida (inklusive sådan åtkomst eller användning som på något sätt involverar ett konto som du kan upprätta på webbplatsen eller en enhet som du kan använda för att få tillgång till webbplatsen) ska upphäva det tillstånd eller den licens som företaget har beviljat dig.

  Företaget förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta en persons registrering på denna webbplats, ta bort en person från denna webbplats och förbjuda en person att använda denna webbplats av vilken anledning som helst, samt att begränsa eller avsluta din tillgång till eller användning av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Företaget varken garanterar eller försäkrar att din användning av det innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats inte kommer att inkräkta på rättigheter som tillhör tredje part som inte är ansluten till företaget. Uppsägning av din åtkomst eller användning kommer inte att avstå från eller påverka någon annan rättighet eller åtgärd som företaget kan ha rätt till, enligt lag eller rättvisan.

  Innehåll som du skickar in

  Du bekräftar att du är ansvarig för allt innehåll som du skickar in via webbplatsen, inklusive laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt för sådant innehåll. Du får inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats innehåll som är konfidentiellt, äganderättsligt, inkräktar på integritets- eller publicitetsrättigheter, inkräktar på immateriella rättigheter, är olagligt, skadligt, hotfullt, falskt, bedrägligt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, vulgärt eller profant, kränkande, trakasserande, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande, inklusive, men inte begränsat till, innehåll som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, kränker någon parts rättigheter eller på annat sätt ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot tillämpliga lagar.

  Du får inte använda en falsk e-postadress eller annan identifieringsinformation, utge dig för att vara en person eller enhet eller på annat sätt vilseleda om innehållets ursprung.

  När det gäller innehåll som du skickar in, lägger upp, laddar upp, publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen (med undantag för personlig information, som hanteras i enlighet med sekretessmeddelandet), ger du företaget en evig, oåterkallelig, icke uppsägningsbar, världsomspännande, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda, kopiera, distribuera, visa offentligt, modifiera, skapa derivat och underlicensiera sådant innehåll eller delar av sådant innehåll, i alla medier. Sådant innehåll kommer inte att behandlas konfidentiellt. Du försäkrar, garanterar och förbinder dig härmed att: (i) att det innehåll du tillhandahåller inte innehåller något (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik eller video) som du inte har full rätt att bevilja företaget en sådan licens, och (ii) att företaget är fritt att utöva sina rättigheter till och/eller implementera ditt innehåll om det så önskar, utan att erhålla tillstånd eller licens från någon tredje part och utan att hänvisa till dig eller någon annan person.

   

  Länkar

  Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av tredje part som inte är ansluten till företaget. Dessa länkar tillhandahålls för att underlätta för dig och som en ytterligare möjlighet att få tillgång till den information som finns där. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Införandet av länkar till andra webbplatser eller resurser ska inte ses som ett godkännande av innehållet på de länkade webbplatserna eller resurserna. Olika villkor och sekretesspolicyer kan gälla för din användning av länkade webbplatser eller resurser. Företaget är varken direkt eller indirekt ansvarigt för skador, förluster eller ansvar som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana länkade webbplatser eller resurser.

  ANSVARSFÖRKLARINGAR

  OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, SERVICEVILLKOR ELLER KÖPVILLKOR, OCH I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÖR FÖRETAGET INGA UTFÄSTELSER, AVTAL ELLER GARANTIER OCH ERBJUDER INGA ANDRA VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I FRÅGA OM NÅGOT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING ELLER ETT VISST SYFTE, ELLER ICKE-INTRÅNG, INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSERNA ELLER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER, SAMT GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA FRÅN EN PRESTATIONS- ELLER HANDELSBANA.

  DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN OCH MATERIALET, INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I BEFINTLIGT SKICK. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL AV DEN. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ATT TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER, ATT WEBBPLATSEN ELLER DEN SERVER SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG KOMMER ATT VARA VIRUSFRI ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKT, EXAKT, TILLRÄCKLIG, ANVÄNDBAR, AKTUELL, TILLFÖRLITLIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT FULLSTÄNDIG. OM DU LADDAR NER NÅGOT INNEHÅLL FRÅN DENNA WEBBPLATS GÖR DU DET EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL. INGA RÅD ELLER INFORMATION SOM DU FÅR FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG.

  I VISSA JURISDIKTIONER KANSKE LAGEN INTE TILLÅTER ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

  BEGRÄNSNING AV ANSVAR

  DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, KOMMUNIKATION MED TREDJE PART SAMT KÖP OCH ANVÄNDNING AV DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM DU SKICKAR ELLER TAR EMOT UNDER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN AVLYSSNAS AV OBEHÖRIGA PARTER. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT WEBBPLATSEN GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG UTAN KOSTNAD. DU ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, KONSUMENTSKYDDSLAGSTIFTNING), KOMMER VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV INNEHÅLL ("FÖRETAGSPARTERNA") ATT VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJD- ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL (1) DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS ELLER RESURS SOM DU FÅR TILLGÅNG TILL VIA EN LÄNK FRÅN DENNA WEBBPLATS; (2) ÅTGÄRDER SOM VI VIDTAR ELLER UNDERLÅTER ATT VIDTA TILL FÖLJD AV KOMMUNIKATION SOM DU SKICKAR TILL OSS; (3) ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA ELLER KÖPS VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER, INKLUSIVE ALLA SKADOR ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (INKLUSIVE PRODUKTANSVAR); (4) VARJE FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS PÅ ELLER ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN; (5) MODIFIERING, BORTTAGNING ELLER RADERING AV INNEHÅLL SOM LÄMNATS ELLER PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN; ELLER (6) ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM FÖRETAGETS PARTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT UTVÄRDERA RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN AV ALLA ÅSIKTER, RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN ELLER SOM ERHÅLLS FRÅN EN LÄNKAD WEBBPLATS ELLER RESURS. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER UTAN BEGRÄNSNING FÖR ALLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BRISTANDE PRESTANDA, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATAVIRUS, FILKORRUPTION, FEL I KOMMUNIKATIONSLINJER, NÄTVERKS- ELLER SYSTEMAVBROTT, FÖRLUST AV VINST FÖR DIG, ELLER STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV REGISTER ELLER DATA, OCH ALLA ANDRA MATERIELLA ELLER IMMATERIELLA FÖRLUSTER. DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER SÄRSKILT ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV INNEHÅLL SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT FÖRTALANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE FRÅN NÅGON ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN. DIN ÅTGÄRD FÖR ALLA OVANSTÅENDE ANSPRÅK ELLER ALLA TVISTER MED FÖRETAGET ÄR ATT UPPHÖRA MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

  DU OCH FÖRETAGET ÄR ÖVERENS OM ATT ALLA ORSAKER TILL ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN UPPSTÅTT, ANNARS ÄR ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN PERMANENT PRESKRIBERAD. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI VARAR, ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KAN DET HÄNDA ATT HELA ELLER EN DEL AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

  Skadestånd

  Du ska ersätta och hålla Företagsparterna skadeslösa från och mot alla böter, straff, skulder, förluster och andra skador av något slag (inklusive advokat- och expertarvoden) som Företagsparterna och sådana parter ådrar sig, och ska försvara Företagsparterna och sådana parter mot alla anspråk som uppstår till följd av (1) ditt brott mot dessa Användarvillkor; (2) ditt brott mot köpvillkoren, (4) bedrägeri som du begår, eller din avsiktliga misskötsel eller grova vårdslöshet, eller (5) din överträdelse av tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Företagsparterna kommer att styra försvaret av alla anspråk som denna ersättning kan gälla, och du får under alla omständigheter inte göra upp med något anspråk utan föregående skriftligt godkännande från Företagsparterna.

  Elektroniska kommunikationer

  När du använder webbplatsen eller skickar e-post till företaget kommunicerar du elektroniskt med företaget. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation i samband med din användning av denna webbplats. Företaget kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som tillhandahålls dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Alla meddelanden från företaget som är avsedda att tas emot av en kund ska anses vara levererade och effektiva när de skickas till den e-postadress som du anger på någon av företagets webbplatser.

  Utlägg på webbplatsen

  Webbplatsen kan ge användarna möjlighet att skicka meddelanden på webbplatsen. Företaget är inte skyldigt att granska innehåll (inklusive meddelanden) som läggs upp på eller skickas via webbplatsen av användare och tar inget ansvar för sådant innehåll. Företaget kan efter eget gottfinnande övervaka, inte publicera eller ta bort sådant innehåll.

  Varumärken och upphovsrätt

  Varumärken, logotyper och servicemärken ("märken") som visas på webbplatsen tillhör företaget eller dess licensgivare, innehållsleverantörer eller andra parter. Användare eller parter som agerar för deras räkning får inte använda varumärken för något ändamål, inklusive, men inte begränsat till, användning som metataggar på andra sidor eller webbplatser utan skriftligt tillstånd från företaget eller tredje part som kan äga varumärkena. Du får inte använda ramar eller använda inramningstekniker eller teknik för att innesluta något innehåll på webbplatsen utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte heller använda något innehåll på webbplatsen i metataggar eller andra tekniker eller tekniker för "dold text" utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande. Allt innehåll (inklusive programvaror) som finns på eller via webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar.

  Anspråk på intrång i immateriella rättigheter

  Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Du informeras härmed om att företaget har antagit och på ett rimligt sätt genomfört en policy som innebär att webbplatsanvändare som upprepade gånger gör intrång i upphovsrätten kan avskedas under lämpliga omständigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, eller om dina immateriella rättigheter har kränkts på annat sätt, vänligen ge företagets upphovsrättsagent följande information (för att anmälan ska vara effektiv måste den vara skriftlig och lämnas till vår upphovsrättsagent):

  • En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annan immateriell rättighet;
  • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk eller annan immateriell egendom som du hävdar har kränkts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;
  • Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, och en beskrivning av var det material som du påstår gör intrång finns på webbplatsen;
  • Din adress, ditt telefonnummer och, om tillgängligt, din e-postadress;
  • ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen, och
  • Ett uttalande av dig, som du gör under straffrättslig påföljd av mened, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller innehavaren av den intellektuella äganderätten eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens eller innehavarens vägnar.

  Företagets ombud för meddelanden om påståenden om intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter kan nås på följande sätt:

  Med e-post:

  Agent för upphovsrätt

  c/o Melary Limited, juridiska avdelningen

  legal@melaryy.com

  Företaget kan komma att uppdatera denna kontaktinformation från tid till annan utan att meddela dig. Vi kommer att lägga ut den aktuella kontaktinformationen på denna webbplats.

  Överlevnad av villkor efter det att avtalet har upphört att gälla

  Utan hinder av andra bestämmelser i dessa användarvillkor eller allmänna rättsliga principer om motsatsen kommer alla bestämmelser i dessa användarvillkor som ålägger eller överväger fortsatta skyldigheter för en part att överleva när dessa användarvillkor löper ut eller sägs upp.

  Force Majeure

  Företaget ska vara befriat från att utföra sina åtaganden enligt dessa användarvillkor eller köpvillkor i den mån det förhindras eller försenas från att utföra, helt eller delvis, till följd av en händelse eller serie av händelser som orsakas av eller är resultatet av (1) väderförhållanden eller andra naturförhållanden eller naturkatastrofer, (2) krigshandlingar, terroristhandlingar, uppror, uppror, upplopp, inbördes oroligheter eller uppror, (3) karantäner eller embargon, (4) strejker eller (5) andra orsaker som ligger utanför Företagets rimliga kontroll.

  Risk för förlust

  De varor som köps via webbplatsen skickas av en tredje part som transportör i enlighet med ett leveransavtal. Därför övergår risken för förlust och äganderätten till sådana varor till dig när vi levererar dem till transportören.

  Lösning av tvister

  Genom att använda webbplatsen på något sätt godkänner du villkorslöst och samtycker till att: (i) alla tvister, kontroverser, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive förekomsten, giltigheten, tolkningen, utförandet, brottet mot eller uppsägningen av avtalet eller alla tvister om utomobligatoriska förpliktelser som uppstår till följd av eller i samband med avtalet, ska hänskjutas till och slutligt lösas genom skiljedomsförfarande i enlighet med UNCITRAL:s skiljedomsregler som är i kraft när meddelandet om skiljedomsförfarande lämnas in; (ii) Lagstiftningen för denna skiljeklausul ska vara lagstiftningen i Folkrepubliken Kinas särskilda förvaltningsområde Hongkong ("Hongkong"). iii) Skiljeplatsen ska vara Hongkong. iv) Antalet skiljemän ska vara en, som ska utses av Hong Kong International Arbitration Centre. v) Skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.

  Allmänt

  Om någon av de bestämmelser som anges i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor anses vara ogiltig, ogiltig eller av någon anledning icke verkställbar, är parterna överens om att domstolen ska försöka ge verkan åt parternas intentioner som de återspeglas i bestämmelsen, och det icke verkställbara villkoret ska anses vara avskiljbart och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa Användarvillkor eller Köpvillkor. Avsnittsrubrikerna är endast till för referensändamål och begränsar inte avsnittets räckvidd eller omfattning. Dessa användningsvillkor eller köpvillkor och förhållandet mellan dig och företaget regleras av Hongkongs lagar, i den mån de inte åsidosätts av eller är oförenliga med federal lag, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. För alla åtgärder som inte är föremål för skiljedomsförfarande samtycker vi båda till att underkasta oss den personliga jurisdiktionen hos en domstol i Hongkong.

  Företagets underlåtenhet att vidta åtgärder med avseende på en överträdelse av dessa användarvillkor eller köpvillkoren av dig eller andra avstår inte från företagets rätt att vidta åtgärder med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Om något innehåll på denna webbplats eller din användning av webbplatsen strider mot lagarna på den plats där du befinner dig när du får tillgång till den, är webbplatsen inte avsedd för dig, och vi ber dig att inte använda webbplatsen. Du är ansvarig för att informera dig om lagarna i din jurisdiktion och följa dem.

  Företaget garanterar inte att det kommer att vidta åtgärder mot alla överträdelser av dessa användarvillkor eller köpvillkor. Om inte annat uttryckligen anges i dessa användarvillkor eller köpvillkor finns det inga tredjepartsberättigade till dessa användarvillkor eller köpvillkor.

  Ändringar av dessa användarvillkor

  Du bekräftar och godkänner att företaget efter eget gottfinnande kan ändra, lägga till eller ta bort någon del av dessa användarvillkor när som helst och på vilket sätt som helst genom att publicera reviderade användarvillkor på webbplatsen. Du får inte ändra eller modifiera dessa användarvillkor under några omständigheter. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om vi gör ändringar i användarvillkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar av användarvillkoren innebär att du accepterar ändringarna.

  Uppdrag

  Du får inte överlåta dessa användarvillkor eller köpvillkoren (eller några rättigheter, förmåner eller skyldigheter enligt dessa) genom lag eller på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke från företaget, vilket kan hållas inne efter företagets eget gottfinnande. Varje försök till överlåtelse som inte överensstämmer med dessa Användarvillkor eller Köpvillkoren ska vara ogiltig. Företaget kan överlåta dessa användarvillkor eller köpvillkoren, helt eller delvis, till tredje part efter eget gottfinnande.

  Hela avtalet och tillåtlighet

  Dessa Användningsvillkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och företaget med avseende på dess innehåll och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, muntliga eller skriftliga, mellan parterna med avseende på detta innehåll. För att undvika tvivel gäller dessa användarvillkor endast i den utsträckning som lagen tillåter.

  I vissa fall kan både dessa användarvillkor och ett separat dokument med ytterligare villkor gälla för en tjänst eller produkt som erbjuds via denna webbplats ("ytterligare villkor"). I den mån det finns en konflikt mellan dessa användarvillkor och eventuella tilläggsvillkor kommer tilläggsvillkoren att gälla om inte tilläggsvillkoren uttryckligen anger något annat.

  En tryckt version av dessa användarvillkor ska vara tillåtlig i rättsliga eller administrativa förfaranden som bygger på eller har samband med användningen av denna webbplats i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och register som ursprungligen genererats och bevarats i tryckt form.

  Hur du kontaktar oss

  Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor eller denna webbplats kan du kontakta Melary Limiteds juridiska avdelning via e-post på legal@melaryy.com.

  MERAKI INDUSTRIES LIMITED

  Nummer des Unternehmens 13996094

  William Robert Burgess

  1 dale view
  Melmerby
  Ripon
  North Yorkshire
  HG4 5EY

  100 % tillfredsställelse

  Vi gör allt för att du ska trivas och älska våra produkter.

  Leverans över hela världen

  Vi skickar över hela världen och erbjuder detaljerad spårning av försändelsen

  Support dygnet runt

  Du kan nå oss när som helst via support@melaryy.com